AVV

 

Algemene Bepalingen en Voorwaarden


1. Toepassingsgebied

1.1. Deze voorwaarden bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn tussen de klant en ons, voor etiketten: Labelisten Inh. Frank Plechschmidt, Pfaffenreuth 60, 95615 Marktredwitz (BTW-nummer DE228553741), voor flexibele verpakkingen: Labelisten GmbH & Co. KG, Pfaffenreuth 49, 95615 Marktredwitz (BTW-nr. DE327441955), zijn uitsluitend van toepassing, tenzij deze door schriftelijke overeenkomsten tussen de klant en ons worden gewijzigd. Afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden worden door ons niet erkend, tenzij wij hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

1.2. Wijzigingen in deze voorwaarden worden schriftelijk, per fax of per e-mail aan de klant meegedeeld. Indien de klant niet binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving bezwaar maakt tegen deze wijziging, worden de wijzigingen geacht door de klant te zijn erkend. De klant wordt apart geïnformeerd over het recht van bezwaar en de juridische gevolgen van stilzwijgen in geval van een wijziging van de algemene voorwaarden.

1.3. Onze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor bedrijven in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

2. Registratie als gebruiker

2.1. Registratie voor ons online bestelsysteem is gratis. Er bestaat geen recht op toegang tot ons bestelsysteem. Alleen personen met onbeperkte rechtsbevoegdheid mogen deelnemen. Op ons verzoek moet de klant ons een kopie van zijn identiteitskaart sturen of zijn btw-identificatienummer vermelden en eventuele inschrijvingen in het register documenteren. Voor autorisatie vult de klant het registratieformulier in dat elektronisch beschikbaar is op onze website en registreert zich. De voor registratie vereiste gegevens moeten volledig en naar waarheid door de klant worden verstrekt. Bij de registratie kiest de klant een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam mag geen inbreuk maken op de rechten van derden of andere naam- en merkrechten of de goede zeden schenden. De klant is verplicht het wachtwoord geheim te houden en onder geen beding aan derden bekend te maken.

2.2. Afgezien van de verklaring van instemming met de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden, zijn aan de registratie geen verplichtingen verbonden. We kunnen de account annuleren op verzoek van de klant. Registratie bij ons houdt geen verplichting in om de door ons aangeboden goederen te kopen.

2.3. Als de persoonlijke gegevens van de klant veranderen, is de klant verantwoordelijk voor het bijwerken ervan. Wijzigingen moeten schriftelijk per e-mail worden doorgegeven.

2.4.Wij behouden ons het recht voor om het aanmaken van een klantenaccount te weigeren aan klanten die een mening vertegenwoordigen of behoren tot een groep die onwettige, xenofobe, geweldsverheerlijkende, radicale of anderszins anticonstitutionele doelen nastreeft of die niet verenigbaar zijn met de algemene bedrijfsprincipes van LABELISTEN.

2.5. Wij behouden ons het recht voor om klanten of hun klantenaccounts die onder de bovenstaande paragraaf vallen of die onze Algemene Voorwaarden of onze algemene bedrijfsprincipes schenden, tijdelijk of permanent te blokkeren of te verwijderen. Hetzelfde geldt voor klantenaccounts die een buitensporig aantal duidelijk ongeoorloofde garantieclaims registreren in verhouding tot het aantal bestellingen dat de klant bij ons heeft geplaatst. Hetzelfde geldt voor duidelijke fouten bij het invoeren van gegevens bij het registreren van een klantenaccount.

2.6. Annulering van het klantenaccount is om technische redenen niet onafhankelijk mogelijk. Door een e-mail met de gegevens van de klant te sturen naar info@labelisten.com, zullen we het account verwijderen.

3. Gegevensbescherming

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier in ons aparte privacybeleid.

4. Afsluiting van het contract

4.1. Onze aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend, met name wat betreft hoeveelheid, prijs en levertijd.

4.2. Alleen de bestelling van de klant is een bindend aanbod volgens § 145 BGB, dat door ons binnen een week kan worden aanvaard.

4.3. De bestelling geldt pas als geaccepteerd wanneer wij per e-mail een orderbevestiging hebben gestuurd of wanneer wij de bestelling hebben uitgevoerd. Als wij een mondeling of telefonisch afgesloten contract niet schriftelijk bevestigen, geldt de door ons opgestelde factuur als bevestiging.

4.4. Bij bestellingen voor rekening van derden, ongeacht of deze op onze naam of op naam van een derde staan, gelden de klant en de ontvanger van de factuur als gezamenlijke opdrachtgevers. Een latere wijziging van de factuur naar een andere factuurontvanger op verzoek van de klant nadat de facturering reeds heeft plaatsgevonden, betekent de stilzwijgende overname van de schuld door deze factuurontvanger. Door een dergelijke bestelling te plaatsen, verzekert de klant stilzwijgend dat de ontvanger van de factuur hiermee heeft ingestemd.

4.5. Het is mogelijk om tegen gunstige voorwaarden een individueel monster in het origineel te bestellen. We sturen graag monstersets tegen een licentievergoeding.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1. Alle vermelde prijzen gelden af Marktredwitz en zijn exclusief de op het moment van levering geldende btw.

5.2. Betaling geschiedt vooraf of op rekening.

5.3. Onze koopprijsvorderingen zijn onmiddellijk na ontvangst van de factuur zonder enige aftrek opeisbaar, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien het factuurbedrag niet binnen maximaal 10 kalenderdagen na factuurdatum of op de overeengekomen vervaldatum wordt voldaan, hebben wij het recht om zonder bijzondere aanmaning een vertragingsrente ter hoogte van het bewezen bedrag, maar minimaal 5%-punten boven de basisrentevoet, in rekening te brengen.

5.4. De klant heeft alleen het recht om betalingen te verrekenen, in te houden of te verminderen als de tegenvorderingen van de klant wettelijk zijn vastgesteld of uitdrukkelijk door ons zijn erkend.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Als de klant meer dan 10 dagen achterloopt met de betaling, hebben wij het recht om ons terug te trekken uit het contract en de goederen terug te vorderen.

6.2. De klant heeft het recht om de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen in de normale gang van zaken. In dit geval draagt de klant echter alle vorderingen die voortvloeien uit een dergelijke doorverkoop ter hoogte van de factuurwaarde van onze vordering aan ons over, ongeacht of dit voor of na enige verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen plaatsvindt. Onverminderd ons recht om de vordering zelf te innen, blijft de klant ook na de overdracht gemachtigd om de vordering te innen. In dit verband verplichten wij ons om de vordering niet te innen zolang en voor zover de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt, er geen aanvraag tot opening van een insolventie- of soortgelijke procedure is ingediend en er geen sprake is van surseance van betaling.

6.3.Indien de bovengenoemde zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overschrijden, zijn wij verplicht de zekerheden op verzoek van de klant naar onze keuze vrij te geven.

6.4. Bij beslaglegging door derden op de door ons voorbehouden goederen of de aan ons overgedragen vorderingen is de klant verplicht ons op ons eigendom/recht te wijzen en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. De klant draagt de kosten van een eventuele interventie.

6.5. In geval van contractbreuk, in het bijzonder bij betalingsverzuim, is de klant verplicht om ons op ons eerste verzoek de goederen onder eigendomsvoorbehoud die nog in zijn bezit zijn, af te geven en alle aanspraken op teruggave tegenover derden met betrekking tot de goederen onder eigendomsvoorbehoud aan ons over te dragen. De terugname of inbeslagname van voorbehouden goederen door ons vormt geen ontbinding van de overeenkomst.

7. Leveringsvoorwaarden, levertijd, overmacht

7.1. Tenzij anders overeengekomen, bepalen wij naar eigen goeddunken de geschikte wijze van verzending en de transportonderneming. Het risico gaat uiterlijk bij de overdracht van het leveringsobject over op de expediteur, de vervoerder of een andere derde die is aangewezen om de verzending uit te voeren.

7.2. De voor het bepalen van de levertijd relevante periode heeft betrekking op werkdagen (maandag - vrijdag, met uitzondering van feestdagen in Beieren) en begint bij het bestellen van producten één dag na ontvangst van de drukgegevens of drukvrijgave binnen de betreffende termijn en volledige betaling van de goederen (inclusief btw); bij vooruitbetaling is de datum van ontvangst van de betaling op de rekening van Labelisten Inh. Frank Plechschmidt of Labelisten GmbH & Co. KG doorslaggevend.

7.3. De hoogte van de ontstane verzend- en verpakkingskosten (ook bij expresleveringen) voor Duitsland en het buitenland vindt u in het winkelmandje of in onze bindende orderbevestiging. Bij leveringen van goederen buiten de Europese Unie (bijv. naar Zwitserland) kunnen ook invoerrechten (douanerechten) en andere kosten ontstaan; deze zijn voor rekening van de klant. Zodra de goederen onze verzendafdeling verlaten, ontvangt de klant een factuur per e-mail met de traceerinformatie voor de betreffende zending.

7.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid tot levering of voor vertragingen in de levering als deze worden veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen die op het moment van het sluiten van het contract niet te voorzien waren (bijv. bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, problemen bij het verkrijgen van materialen of energie, transportvertragingen, stakingen, wettelijke uitsluitingen, tekorten aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, problemen bij het verkrijgen van noodzakelijke officiële vergunningen, officiële maatregelen of het niet, niet juist of niet op tijd leveren door leveranciers) waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Indien dergelijke gebeurtenissen de levering of uitvoering voor ons aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de belemmering niet slechts van tijdelijke aard is, hebben wij het recht ons terug te trekken uit het contract. Bij belemmeringen van tijdelijke aard worden de leverings- of uitvoeringstermijnen verlengd of de leverings- of uitvoeringstermijnen verschoven met de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. Als van de klant redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij de levering of prestatie als gevolg van de vertraging aanvaardt, kan hij zich door een onmiddellijke schriftelijke verklaring aan ons terugtrekken uit het contract.

7.5. Om productietechnische redenen kunnen normale bestellingen (geen expresbestellingen) eerder aankomen dan gepland. Dit kan echter niet als standaard worden beschouwd.

8. Orderuitvoering, goedkeuring door de klant

8.1. De gegevens moeten door de klant worden aangeleverd in de door ons gespecificeerde bestandsformaten en printgegevens. Voor afwijkende bestandsformaten kunnen wij geen foutloze uitvoering garanderen, tenzij dit formaat uitdrukkelijk schriftelijk door ons is goedgekeurd. De klant is volledig aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens, zelfs als er fouten optreden in de gegevensoverdracht of gegevensdrager, indien en voor zover wij hiervoor niet verantwoordelijk zijn. De klant kan de nodige details over het drukproces, de levering van de gegevens en de verdere verwerking vinden onder FAQ op www.labelisten.de.

8.2. Leveringen van welke aard dan ook door de klant of een derde partij in opdracht van de klant, in het bijzonder gegevensdragers of overgedragen gegevens, zijn niet onderworpen aan enige controleverplichting van onze kant. Dit geldt echter alleen als en voor zover de gegevens niet duidelijk onverwerkbaar of onleesbaar zijn. Het back-uppen van gegevens is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. Wij zijn gemachtigd om kopieën van de gegevens te maken en deze in ons systeem te archiveren.

9. Latere wijzigingen, voorbereidend werk

9.1. Wijzigingen van geleverde of overgedragen gegevens en soortgelijke voorbereidende werkzaamheden op initiatief van de klant worden afzonderlijk in rekening gebracht.

9.2. Wij zijn gerechtigd, maar niet verplicht, om noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden zelfstandig uit te voeren, in het bijzonder op de geleverde of overgedragen gegevens van de klant, zonder overleg met de klant, als dit in het economische belang van de klant is of bijdraagt aan het halen van de voltooiingsdatum van de bestelling. Als de gegevens van de klant niet overeenkomen met onze specificaties en er fouten optreden in het eindproduct als gevolg van een overeenkomstige aanpassing van de drukgegevens, zijn deze niet voor onze rekening. De klant verklaart uitdrukkelijk dat deze werkzaamheden op eigen risico worden uitgevoerd. Klachten zijn daarom uitgesloten. Dergelijke werkzaamheden worden gefactureerd op basis van de benodigde tijd.

10. Productiespecifieke kenmerken en klachten

10.1. In alle productieprocessen kan geen bezwaar worden gemaakt tegen kleine afwijkingen van andere bestellingen of afzonderlijke stukken. Dit geldt in het bijzonder voor - kleine kleurafwijkingen tussen twee of meer orders, - kleine kleurafwijkingen van een vorige order, - kleine kleurafwijkingen tussen afzonderlijke platen binnen een order, - kleine snijtoleranties (= afwijkingen van het eindformaat) - kleine verschuivingen (tot 0,5 mm) van de hot foil stamping ten opzichte van het drukmotief. - Hetzelfde geldt om technische redenen voor de vergelijking tussen andere sjablonen (bijv. proefdrukken, eerste en testafdrukken en afdrukgegevens), zelfs als deze door ons zijn gemaakt, en het eindproduct.

10.2. Meerleveringen tot 10% of minderleveringen tot 5% van de bestelde oplage/hoeveelheid kunnen om productieredenen niet worden uitgesloten en de klant kan hiertegen geen bezwaar maken. In het kader van de bovengenoemde voorwaarden wordt de klant gefactureerd voor de werkelijk geleverde hoeveelheid.

10.3. Wij zijn slechts aansprakelijk voor afwijkingen in de kwaliteit van het gebruikte materiaal tot de hoogte van de orderwaarde.

11. Advies

11.1.Het weglaten van uitspraken is geen advies. Advies wordt alleen gegeven op uitdrukkelijk verzoek.

11.2. Advies heeft alleen betrekking op de eigenschappen van onze producten. Wij kunnen het gebruik en het doel van de klant of zijn leveranciers niet beïnvloeden of adviseren.

11.3. Adviesdiensten zijn uitsluitend gebaseerd op empirische waarden van ons bedrijf en omvatten uitsluitend vrijblijvend de stand van wetenschap en techniek. Informatie in technische documenten ontslaat de klant niet van het uitvoeren van eigen tests.

12. Aansprakelijkheid voor materiële gebreken en eigendomsgebreken

12.1. De klant moet in alle gevallen onverwijld controleren of de goederen in overeenstemming zijn met het contract. Het risico van eventuele gebreken gaat met de verklaring van drukgereedheid/verklaring van productierijpheid over op de klant, tenzij het gaat om gebreken die pas na de verklaring van drukgereedheid/verklaring van productierijpheid in het productieproces zijn ontstaan of konden worden onderkend. Hetzelfde geldt voor alle andere verklaringen van vrijgave door de klant.

12.2. De geleverde goederen moeten onmiddellijk na levering aan de klant of een door de klant aangewezen derde zorgvuldig door de klant worden geïnspecteerd. De geleverde goederen worden geacht te zijn goedgekeurd als wij niet binnen vijf werkdagen (maandag tot en met vrijdag) na levering van het leveringsvoorwerp of anders binnen vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek of een eerder tijdstip waarop het gebrek bij normaal gebruik van het leveringsvoorwerp zonder nadere inspectie voor de klant herkenbaar was, schriftelijk, inclusief per fax of e-mail, een klacht hebben ontvangen met betrekking tot duidelijke gebreken of andere gebreken die bij een onmiddellijke zorgvuldige inspectie herkenbaar zouden zijn geweest.

12.3. In aanvulling op 12.2 moeten zakken worden onderworpen aan een extra inspectie van inkomende goederen in de vorm van een valtest. Dit houdt in dat de klant de zak vult met de exacte hoeveelheid van het te vullen product, deze verzegelt en van een hoogte van 90 cm laat vallen. Het testresultaat moet verifieerbaar worden gedocumenteerd door de klant (bijv. via video). Eventuele gebreken moeten aan ons worden gemeld voordat de zakken worden gevuld of verder verwerkt. Als de klant geen inspectie uitvoert voordat de zakken worden gevuld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor defecte producten en verwerpen wij alle klachten.

12.4. De verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken geldt ook voor voorlopige en tussenproducten die ter correctie worden verzonden.

12.5. Als de geleverde goederen een wezenlijk gebrek vertonen, kan de klant eerst eisen dat wij het gebrek herstellen of gebrekvrije goederen leveren. Aangezien de klant een ondernemer is, kunnen wij kiezen tussen het verhelpen van het gebrek of het leveren van een artikel zonder gebreken (voorwaarde voor onze aansprakelijkheid is dat het gebrek niet onbeduidend is). Als een of beide vormen van nakoming achteraf onmogelijk of onevenredig zijn, hebben wij het recht om deze te weigeren. Wij kunnen nakoming achteraf weigeren zolang de klant zijn betalingsverplichtingen jegens ons niet nakomt in een mate die overeenkomt met het gebrekvrije deel van de prestatie.

12.6. Op ons verzoek moet het afgekeurde artikel franco aan ons worden geretourneerd. Goederen die franco worden geretourneerd, worden niet geaccepteerd.

12.7. Wij dragen de kosten die nodig zijn voor de nakoming achteraf, in het bijzonder transport-, reis- (goedkoopste transportroute), arbeids- en materiaalkosten; kosten worden niet gedragen voor zover er extra kosten ontstaan door verzending van het artikel naar een andere plaats dan de plaats van nakoming.

12.8. Als de nakoming achteraf in overeenstemming met paragraaf 6 mislukt of onredelijk is voor de klant of als wij de nakoming achteraf weigeren, heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit het contract, de koopprijs te verlagen of schadevergoeding of vergoeding van zijn vergeefse kosten te eisen in overeenstemming met het toepasselijke recht.

12.9. De verjaringstermijn voor garantieclaims voor de geleverde goederen is - behalve in het geval van schadeclaims - twaalf maanden vanaf de ontvangst van de goederen.

12.10. Geen van de bovenstaande clausules is bedoeld om de wettelijke of gerechtelijke verdeling van de bewijslast te wijzigen.

13. Melding van transportschade

13.1. De klant moet verlies of schade aan de goederen melden aan de vervoerder in overeenstemming met § 438 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). In het geval van uiterlijk herkenbare schade of tekorten moet dit uiterlijk bij aflevering gebeuren, anders (verborgen gebreken) binnen zeven dagen na aflevering. De kennisgeving moet de schade voldoende duidelijk identificeren.

14. Industriële eigendomsrechten

14.1. Als wij onze diensten moeten leveren volgens tekeningen, afbeeldingen, monsters of andere specificaties van de klant, is de klant ervoor verantwoordelijk dat dit geen inbreuk maakt op de industriële eigendomsrechten van derden.

14.2. De klant vrijwaart ons tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op industriële eigendomsrechten en vergoedt ons alle schade die in dit verband ontstaat, met inbegrip van onze kosten en uitgaven.

14.3. Als het ons door een derde verboden wordt om te produceren of te leveren op grond van een industrieel eigendomsrecht, hebben wij het recht om de werkzaamheden of levering te staken zonder de feitelijke en juridische situatie te herzien.

15. Beperking van aansprakelijkheid

15.1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor opzettelijk en grof nalatig plichtsverzuim. Verder zijn we aansprakelijk voor het nalatig schenden van verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract, waarvan de schending het bereiken van het doel van het contract in gevaar brengt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In het laatste geval zijn wij echter alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, voorzienbare schade, die echter niet hoger mag zijn dan een bedrag gelijk aan driemaal de waarde van de bestelling. Wij zijn niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan de in de bovenstaande zinnen genoemde. De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

15.2. Volgens de huidige stand van de techniek kan niet worden gegarandeerd dat gegevenscommunicatie via internet te allen tijde foutloos en/of beschikbaar is. In dit opzicht zijn wij niet aansprakelijk voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van ons online bestelsysteem.

16. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

16.1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van de bepalingen inzake wetsconflicten en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG).

16.2. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met dit contract zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken met lokale jurisdictie voor Marktredwitz.

17. Slotbepalingen

17.1. Wijzigingen van of aanvullingen op deze voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor de annulering van deze schriftelijke vormvereiste.

17.2. Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn of in strijd zijn met de wettelijke voorschriften, dan heeft dit geen invloed op de rest van het contract. De ongeldige bepaling wordt door de contractanten in onderling overleg vervangen door een rechtsgeldige bepaling die de economische zin en het doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. De bovenstaande bepaling is van overeenkomstige toepassing in het geval van hiaten.